Loonkosten in Rusland

Loonkosten in Rusland

Wat kost het om een werknemer aan te nemen in Rusland? Dit is een belangrijke overweging voor veel ondernemers. 

Het meest juiste antwoord op deze vraag is: dat hangt ervan af, maar dat is natuurlijk een weinig bevredigend antwoord. Daarom zal ik in deze blogpost op een rijtje zetten met welke kosten u rekening moet houden als u overweegt personeel in Rusland aan te nemen.

Werknemers geen ZZP’ers

Deze blogpost heeft betrekking op werknemers, niet op ZZP’ers. Indien u overweegt met een Russische ZZP’er te werken, verwijs ik u door naar mijn blogpost over het werken met een Russische freelancer vanuit het buitenland.

Aanwezigheid in Rusland

Als u wilt optreden als werkgever in Rusland zult u op een of andere wijze geregistreerd moeten zijn bij de Russische belastingdienst. 

Als u vanuit de rechtspersoonlijkheid van uw buitenlandse bedrijf in Rusland wil handelen kunt u in Rusland een Representative Office (представительство) of een Branch Office (филиал) oprichten. 

Let wel, het gaat hier om een Representative Office of een Branch Office van een Buitenlandse rechtspersoon. Russische rechtspersonen kunnen ook Representative en  Branch Offices hebben en die hebben ook dezelfde titel, maar de regels die erop van toepassing zijn, verschillen.

Een dergelijke Representative of Branch Office heeft zelf geen rechtspersoonlijkheid, maar handelt via de rechtspersoonlijkheid van een buitenlandse organisatie. Het oprichten van een Representative of een Branch Office heeft behoorlijk wat voeten in de aarde. Van Rhijn & Partners kan daarbij helpen.

Daarnaast kunt u ook een Russisch bedrijf oprichten. De meest gangbare Russische rechtsvorm is de OOO. Zie hier mijn blogpost over het oprichten van een OOO in Rusland.
Mensen met de Russische nationaliteit en buitenlanders met een Russische verblijfsvergunning kunnen zich in Rusland als zelfstandig ondernemer (ИП) registreren. Ook een IP kan personeel aannemen. Een Russische zelfstandige (самозанятый) kan dat echter niet (hiermee wordt bedoeld iemand die voor dit specifieke belastingstelsel (НПД) heeft gekozen.

Netto en Bruto

De term brutoloon kan in Rusland tot verwarring leiden, omdat de bijdragen aan de fondsen in Rusland niet onder  brutoloon vallen. In Rusland is het brutoloon het nettoloon plus inkomstenbelasting.

Tarief Inkomstenbelasting

In mijn blogpost over verkoop van Russisch vastgoed heb ik beschreven wie fiscaal ingezetene van Rusland is.

Tot voor kort (begin 2020) had je voor fiscaal ingezetenen van Rusland één vlaktaks van 13%. In verband met de anti-crisismaatregelen in verband met het coronavirus is echter besloten om dit tarief los te laten. Maar niet veel. Er is nu een tarief van 15% voor mensen die meer dan 5 miljoen bruto verdienen, maar dit tarief van 15% geldt alleen voor het bedrag boven de 5 miljoen roebel (dat is nu, februari 2022, ongeveer 58 139 euro).

Dat is wat geldt voor fiscaal ingezetenen van Rusland. Voor fiscaal niet ingezetenen geldt echter een tarief van 30% voor de inkomstenbelasting. Als een niet-ingezetene na een half jaar ingezetene wordt kan hij het verschil dat hij heeft betaald als niet ingezetene en wat hij zou hebben moeten betalen als ingezetene echter terug krijgen van de belastingdienst (dus 30-13=17%). 

Stel dat iemand 100 duizend roebel bruto per maand verdiende als niet ingezetene. Dan heeft zijn werkgever voor hem in een half jaar 6 x 30 duizend is 180 000 roebel inkomstenbelasting moeten betalen. Na een half jaar kan hij dan 17% van 600 duizend is 102 duizend roebel terugkrijgen van de Russische fiscus. Zo’n teruggave is een behoorlijke bureaucratische procedure, maar in de meeste gevallen natuurlijk wel de moeite waard.

Een buitenlandse werknemer in Rusland met een HQS werkvergunning (wat in de meeste gevallen de werkgever verplicht tot het betalen van een minimumsalaris van 2 miljoen roebel bruto per jaar, 24 691 euro volgens de koers in november 2021) begint gelijk 13% te betalen. Dat betekent echter niet dat hij dan dus ook fiscaal ingezetene is van Rusland.

Wie Tarief inkomstenbelastingFiscaal Ingezetene van Rusland
Fiscaal ingezetene van Rusland13% van brutoloon tot 5 miljoen roebel bruto per jaar15% van bedrag boven de 5 miljoen bruto per jaarja
Fiscaal niet ingezetene van Rusland30% van brutoloon, maar dit kan worden teruggevorderd als de persoon later ingezetene wordtnee
HQS13%Is een ingezetene volgens de regel: zodra hij meer dan 183 dagen per jaar in Rusland verblijft. Het feit dat hij 13% betaalt maakt hem nog geen ingezetene.
tabel inkomstenbelasting Rusland

De Fondsen

Er wordt wel eens beweerd dat de werkgeverslasten in Rusland laag zijn, want je betaalt immers slechts 13% inkomstenbelasting. Dat klopt niet helemaal. Naast de 13% inkomstenbelasting moet de Russische werkgever namelijk ook nog bijdragen aan ‘de fondsen’ betalen. De omvang van deze bijdragen zijn vastgelegd in artikel 425 van de Russische Belastingwet. 

Voor een aantal groepen gelden overigens lagere tarieven voor de fondsen, waarmee u, indien u hiervoor in aanmerking komt, aanzienlijk kunt besparen op uw werkgeverskosten in Rusland. 

Hieronder eerst een overzicht van de regels voor een bedrijf zonder uitzonderingspositie.

Pensioensfonds

De grootste bijdrage aan de fondsen is die aan het Pensioensfonds. Ingevolge lid 2 sub 1 van artikel 425 van de Belastingwet van Rusland bedraagt de pensioenspremie 22% voor de basispremie. Indien de werknemer meer verdient dan het basisbedrag (waarover de basispremie van 22 % wordt geheven), wordt over dit bedrag dat hoger is dan de basispremie 10% premie geheven. Dit basisbedrag wordt elk jaar per oekaze opnieuw omhoog bijgesteld (aangepast aan de inflatie). 

In 2022 bedraagt de basis waarover 22% pensioenspremie moet worden betaald 1 565 000 roebel. Dat is nu ongeveer 18 197 euro. Over alles wat meer dan dit bedrag wordt verdiend door de werknemer moet een lager tarief van 10% worden betaald.


Door deze lagere bijdrage aan het Pensioensfonds, boven een bepaald bedrag, zou je kunnen zeggen dat Rusland een omgekeerd progressief belastingstelsel heeft Ondanks het feit dat de inkomstenbelasting zelf sinds kort nu dus wel progressief is, zij het in zeer beperkte mate.

Tijdelijke arbeidsongeschiktheid en moederschap (sub 2)

Deze premie dient voor  betaling van uitkeringen bij tijdelijke arbeidsongeschiktheid en zwangerschap. De premie bedraagt 2,9%.


Voor buitenlandse werknemers moet echter een lagere premie betaald worden: 1,8% (dit geldt niet voor Highly Qualified Specialists).

Net als bij de verplichte pensioenspremie is er ook hier een grens. In 2021 ligt deze grens voor sociale zekerheidspremies op het bedrag van 1 032 000 roebel ( 12 000 euro). Er zijn echter niet meerdere tarieven. Premie wordt alleen geheven tot dit grensbedrag, daarboven wordt deze premie niet meer geheven.

Verplichte ziektekostenverzekering

De werkgeversbijdrage voor de verplichte ziektekostenverzekering in Rusland bedraagt 5,1%. Hier is er geen grensbedrag. Dus, hoe hoger het loon, hoe meer ziektekostenpremie betaald moet worden voor een werknemer.

Lagere tarieven voor het midden -en kleinbedrijf en overige groepen

Toen in 2020 de coronacrisis ook Rusland bereikte heeft de Russische overheid als een permanente steunmaatregel voor het midden- en kleinbedrijf, de bijdragen aan de fondsen die bedrijven die hiertoe behoren dienen te betalen gehalveerd, voor zover het loon dat zij betalen hoger is dan het minimumloon.

Het minimumloon wordt dus in alle bedrijfscategorieen gelijk belast voor de fondsen. Voor het gedeelte van het salaris boven het minimumloon dient voor het midden- en kleinbedrijf minder aan de fondsen te worden bijgedragen. Dat ziet er als volgt uit:

CategoriePensioenZiektekostenTijdelijke arbeidsongeschiktheid en moederschapVereiste om voor uitzondering in aanmerking te komen
Algemeen tarief, zonder kortingen22% over brutoloon tot 1 565 000 roebel, 10% over bedrag daarboven5,1%2,9 (1,8 voor HQS)geen
Midden- en Kleinbedrijf22% over minimumloon,
10% over alles daarboven.

In 2022 is het minimumloon in Rusland op federaal niveau vastgesteld op 13 890 roebel (161 euro), subjecten zijn echter vrij om een hoger minimumloon in hun regio vast te stellen. In Moskou bedraagt het minimumloon in 2022 21 371 roebel (247 euro) en in Sint-Petersburg 21 500 roebel (249 euro).
5%0%Opgenomen zijn in register voor Midden- en Kleinbedrijf
Werkgevers die  resident zijn van een Special Economic Zone van het type ‘Technische en innovatieactiviteiten’, ‘Productie-industrieel’ of ‘Toerisme Recrationeel’ (alleen voor werknemers op het terrein van de Special Economic Zone) 20% (was voorgaande jaren minder)5,1%2,9% (was voorgaande jaren minder) 1,8% voor HQSOvereenkomst met bevoegd overheidsorgaan om resident te worden van Special Economic Zone
IT-bedrijven6%0,1%1,5%Accreditatie als IT-bedrijf, minstens 7 werknemers in dienst en minstens 90% van omzet uit IT
Bemanning van in Rusland geregistreerde schepen  0% (tot 2027)0% (tot 2027)0% (tot 2027)Een schip hebben dat geregistreerd is in het Russisch internationaal Scheepsregister
Werkgevers op het vereenvoudigde belastingstelsel die een van de activiteiten opgenoemd in 427 lid 1 sub 5 als hoofdactiviteit hebben (onder andere productie van kleding) en een inkomsten hebben niet hoger dan 79 miljoen roebel (ruim 900 duizend euro)20%0%0%
voor belastingplichtigen van de eengemaakte belasting op het toegerekende inkomen voor werkgevers die een licentie hebben20%0%0%
Tarieven bijdragen aan de fondsen in Rusland

Conclusie

Er zijn, zoals in dit artikel aangetoond, in Rusland tal van mogelijkheden om de loonkosten op een legale manier te beperken. Het is daarbij zaak om hiermee reeds bij het opzetten van uw activiteiten in Rusland rekening te houden. Van Rhijn & Partners denkt graag met u mee over de meest geschikte structuur voor uw Russische activiteiten. Ook kunnen wij de loonadministratie voor uw Russische entiteit voeren. Neem contact met ons op.

Geef een reactie