Regionale prioriteiten, het Russische vereenvoudigde belastingstelsel anno 2019
Metro Piter

Regionale prioriteiten, het Russische vereenvoudigde belastingstelsel anno 2019

Hoeveel belasting een onderneming precies moet betalen is vaak een ingewikkelde kwestie. Dat is zeker het geval als je in het buitenland gaat ondernemen. In Rusland bestaan echter verschillende belastingstelsels voor het kleinbedrijf. De meeste bekende daarvan is het vereenvoudigde stelsel, dat ik in dit artikel zal bespreken.

Het vereenvoudigde belastingstelsel in Rusland wordt in het Russisch Упрощенная Система Налогообложения (УСН) genoemd. Het systeem is misschien nog wel bekender onder zijn koosnaampje Упрощенка (dat betekent zoiets als eenvoudigje).

Maar wat houdt het vereenvoudigde stelsel in Rusland nou precies in? Het vereenvoudigde belastingstelsel in Rusland vervangt de winstbelasting, eigendomsbelasting (gedeeltelijk) en BTW door een vereenvoudigde belasting. Dit belastingsysteem kent 2 varianten, elk met een verschillend object van belasting.

Ik zal in deze blog post kort stilstaan bij de voor- en nadelen van beiden varianten. Tevens zal ik kort de voor- en nadelen van het vereenvoudigde stelsel in het algemeen bespreken.

Op deze pagina

Het vereenvoudigde belastingstelsel komt in 2 variaties
Variant 1: de omzet
Voordelen van variant 1
Variant 2: de omzet min de kosten
Nadelen van de omzet min de kosten
Voordelen van de omzet min de kosten
Een rekenvoorbeeld van de omzet min de kosten
Welke organisaties kunnen het vereenvoudigde belastingstelsel toepassen?

Regionale tarieven van het vereenvoudigde stelsel
Voordelen van het vereenvoudigde stelsel
Nadelen van het vereenvoudigde stelsel in het algemeen
Conclusie

Het vereenvoudigde belastingstelsel komt in 2 variaties:

Naar begin artikel

Variant 1:de omzet wordt belast tegen een tarief van 6%

Variant 2: de omzet min de kosten worden belast, tegen een tarief van 15% 

Volgens de Belastingwet, mogen Russische deelgebieden zelf een lager tarief vaststellen voor zowel variant 1 als variant 2. Minimaal moet 1% over de omzet of 5% over de omzet min de kosten geheven worden.

Variant 1: de omzet

Naar begin artikel

Onder deze variant wordt 6% belasting geheven over de omzet. Maar ook onder deze variant mogen bepaalde uitgaven in mindering worden gebracht op de belastbare som. Bijvoorbeeld:

   • Verplichte bijdragen aan het Russische Pensioenfonds
   • Verplichte bijdragen aan het Sociale Zekerheidsfonds van Rusland voor het geval van tijdelijke arbeidsongeschiktheid

Voordelen van variant 1

Naar begin artikel

U hoeft niet te bewijzen aan de belastingdienst dat uw uitgaven daadwerkelijk nodig waren voor de bedrijfsvoering. Ook hoeft u niet te vrezen voor naheffingen vanwege ongegronde uitgaven.  Uitgaven worden immers niet meegenomen bij het berekenen van de door u te betalen belasting onder deze variant (afgezien van de hierboven genoemde uitzonderingen). Hierdoor is het voeren van de boekhouding voor deze variant (nog) eenvoudiger dan voor variant 2.

Een voordeel van belasting betalen over de omzet is dat u de betalingen die u voor uzelf en voor uw werknemers verricht aan de fondsen direct in mindering kunt brengen op de verplichte voorschotten die u aan de belastingdienst moet betalen (tot maximaal 50% van de verplichte voorschotten).

Variant 2: de omzet min de kosten

Naar begin artikel

Deze methode lijkt natuurlijk zeer aantrekkelijk. Zeker in Sint-Petersburg, de Leningradskaya Oblast en andere regio’s waar een verlaagd tarief van toepassing is. Maar er zijn ook nadelen verbonden aan het toepassen van deze variant.

Nadelen van de omzet min de kosten

Naar begin artikel

 1. Als 15% van de omzet min de kosten minder is dan 1% van de omzet moet u 1% van de omzet belasting betalen. Ook als u verlies maakt.
 2. Niet alle kosten komen in aanmerking om de belastbare som te berekenen volgens deze methode. Alleen die kosten die in de Belastingwet zijn opgenomen. Het is daarom zaak na te gaan of de kosten die u verwacht te maken in mindering mogen worden gebracht. Art. 346.16 van de Russische Belastingwet bevat een limitatieve opsomming van kosten die volgens deze methode van de omzet mogen worden afgetrokken.

Voordelen van de omzet min de kosten

Naar begin artikel

 1. In veel gevallen zal u netto minder belasting verschuldigd zijn door het toepassen van deze methode
 2. Als u verlies maakt en dus 1% van de omzet belasting moet betalen, kunt u het daarop volgende jaar deze 1% als kosten opvoeren voor het berekenen van de belastbare som.

Een rekenvoorbeeld van de omzet min de kosten

Naar begin artikel

Stel dat uw omzet 4 miljoen roebel bedraagt en uw kosten 3600000 (3 miljoen zeshonderdduizend) roebel. De belastbare som bedraagt dan 400.000 roebel.

1% van 4 miljoen= 40.000 roebel
7% van 400.0000= 28.0000 roebel
15% van 400.000= 60.000 roebel

Is uw onderneming in Sint-Petersburg of de Leningradskaya  Oblast gevestigd dan betaalt u in dit geval 40.000 roebel, 1 % van de omzet. Want dit is meer dan 7 % van de omzet min de kosten.

Is uw onderneming echter gevestigd in een regio waar het algemene tarief van 15% van toepassing is, dan betaalt u 60.000 roebel. Want in dit geval is dat meer dan 1% van de omzet. Het is dus erg belangrijk in welke regio uw onderneming gevestigd is.

Welke organisaties kunnen het vereenvoudigde belastingstelsel toepassen?

Naar begin artikel

Er zijn veel regels en uitzonderingen betreffende de toepassing van dit stelsel, maar de meest relevante zijn als volgt:

 1. De omzet mag niet groter zijn dan 150 miljoen roebel (volgens de huidige koers ongeveer 2,1 miljoen euro).
 2. Niet meer dan 25% van de aandelen in de onderneming mogen toebehoren aan een andere organisatie, met andere woorden: minstens 75% van de aandelen moet toebehoren aan natuurlijke personen.
 3. Het bedrijf mag niet meer dan 100 werknemers hebben.
 4. De waarde van de vaste activa mag niet groter zijn dan 150 miljoen roebel .

 5. Buitenlandse organisaties mogen het vereenvoudigde stelsel niet toepassen. Dit houdt in dat branch- en representative offices van buitenlandse organisaties dit ook niet mogen.
 6. Ook Russische bedrijven die branch- of representative offices hebben zijn uitgesloten van toepassing van het vereenvoudigde stelsel.
 7. Bepaalde bedrijfstakken mogen het vereenvoudigde stelsel niet toepassen. Dit zijn voornamelijk banken en andere financiële dienstverleners.

Indien uw organisatie voldoet aan deze criteria kan zij ervoor kiezen dit stelsel toe te passen. Ook een zelfstandig ondernemer die aan de bovengenoemde criteria voldoet kan het vereenvoudigde stelsel toepassen.

Nieuwe ondernemingen op het vereenvoudigde stelsel

Naar begin artikel

 De regels zijn als volgt: nieuwe bedrijven moeten uiterlijk 30 dagen na registratie een verzoek indienen om het vereenvoudigde stelsel toe te passen. Anders zijn ze gehouden tot het volgende kalenderjaar het algemene stelsel toe te passen.

Overstappen naar het vereenvoudigde stelsel

Naar begin artikel

De mogelijkheid om te switchen van het ene stelsel naar het andere is beperkt. Bestaande organisaties die niet voor het vereenvoudigde belastingstelsel hebben gekozen zijn gehouden tot het volgende kalenderjaar het algemene stelsel toe te passen. De omzet in de afgelopen 9 maanden van bestaande organisaties die naar het vereenvoudigde stelsel willen switchen mag niet hoger zijn dan 112,5 miljoen roebel  (ongeveer 1,5 miljoen euro volgens de huidige koers), volgens art. 346.12 van de Russische Belastingwet. De restwaarde van de vaste activa mag maximaal 150 miljoen roebel zijn voor bestaande organisaties die willen switchen.

Regionale tarieven van het vereenvoudigde stelsel

Naar begin artikel

Vrijwel alle Russische regio’s hebben verlaagde tarieven voor meerdere economische sectoren.  De hieronder gegeven voorbeelden zijn op basis van willekeur geselecteerd en dienen slechts ter illustratie van de veelzijdigheid van de tarieven en de wijze waarop het vereenvoudigde belastingstelsel wordt ingezet.

De  Moskovskaya Oblast

In de Moskou Oblast wordt voor een aantal activiteiten, waaronder gek genoeg het exploiteren van een discotheek of dancing een verlaagd tarief van 10% voor variant 2 gehanteerd. Voor activiteiten die niet onder deze uitzondering vallen geldt het algemene tarief  van 15% voor de omzet min de kosten. Het tarief voor variant 1 is in alle gevallen 6% in deze regio.

De republiek Kalmukkië

In het boeddhistische Kalmukkië zet men in op voorschools onderwijs en op de verwerkende industrie. Op beide sectoren zijn de gereduceerde tarieven van 1 % van de omzet of 5% van de omzet min de kosten van toepassing.

Chakassië

In het Siberische Chakassië (google maps) zet men onder andere in op landbouw, jacht en visserij. Op deze sectoren gelden tarieven van 2% voor variant 1 of 5% voor variant 2.

Moskou

In Moskou geldt voor de verwerkende industrie , voor beheer en exploitatie van woningen, voor onderzoek en ontwikkeling, voor zorg met accommodatie en het verlenen van sociale diensten zonder huisvesting, voor sportactiviteiten en voor plantaardige productie, vee en aanverwante diensten een tarief van 6% voor variant 1 of 10% voor variant 2. Voor al deze gevallen geldt dat minsten 75% van de omzet uit de kortinggevende activiteit moet worden gehaald.

Op overige activiteiten is in Moskou het algemene vereenvoudigde tarief van 6% en 15% van toepassing.

Sint-Petersburg

De stad Sint-Petersburg is een van de weinige deelgebieden van Rusland die geen aparte tarieven per economische sector heeft ingesteld. Zoals gezegd gelden in Sint-Petersburg de tarieven van 6% van de omzet of 7% van de omzet min de kosten.

De Leningradskaya Oblast

In deze ‘provincie van Sint-Petersburg’ zijn de tarieven evenmin per sector ingedeeld. Vreemd is dat in deze regio het tarief voor variant 2 (omzet min kosten, 5%) lager is dan voor variant 1, zes procent van de omzet.

Voordelen van het vereenvoudigde stelsel

Naar begin artikel

 1. Russische ondernemingen die het vereenvoudigde stelsel toepassen doen dat om een eenvoudige reden: zij betalen minder belasting onder dit systeem.
 2. Op het vereenvoudigde stelsel zijn de rapportageverplichtingen lichter en de boekhoudkosten daarom lager. Onder het vereenvoudigde systeem hoef je maar 1 x per jaar de volledige boekhouding voor te leggen aan de belastingdienst. Onder het algemene systeem dient dit ieder kwartaal te gebeuren. Voorschotten aan de belastingdienst moeten onder het vereenvoudigde stelsel wel ieder kwartaal betaald worden.
 3. Doordat het systeem eenvoudiger is, is het onwaarschijnlijker dat u in aanvaring komt met de belastingdienst. Zo betaalt u zelf geen BTW  onder dit systeem en kunt u daarom ook geen BTW terugvragen. Juist conflicten met de belastingdienst over teruggave van BTW kunnen erg langdurig en zenuwslopend zijn, dus dit is een belangrijk voordeel.

Nadelen van het vereenvoudigde stelsel in het algemeen

Naar begin artikel

Er is een belangrijk nadeel verbonden aan dit systeem. Grote Russische ondernemingen die het algemene Russische belastingstelsel toepassen willen vaak liever niet werken met bedrijven op het vereenvoudigde stelsel, omdat, als ze diensten of producten met BTW afnemen, deze BTW in mindering mogen brengen op het bedrag dat ze zelf mogen betalen. Hierop kunt u antwoorden dat u 18% goedkoper bent. Of straks, als de BTW wordt verhoogd, 20%.

Overigens is het voor een versimpelaar ook mogelijk om BTW in rekening te brengen. Hiervan moet dan uiteraard apart aangifte worden gedaan. Maar het is omstreden dat een koper BTW terugvordert op basis van aan een versimpelaar betaalde BTW. En als u als versimpelaar toch BTW in rekening brengt, moet deze aan de fiscus betaald worden, zonder dat hierbij een recht op terugvordering van BTW voor u ontstaat.

Conclusie

Naar begin artikel

Aan de verschillende tarieven van het vereenvoudigde belastingstelsel in de Russische regio’s kan men duidelijk zien welke beleidskeuzes de lokale politici maken. Het is natuurlijk een mooie opsteker als de verlaagde tarieven juist op uw activiteiten van toepassing zijn. Naast het feit dat u van dit voordeligere belastingregime gebruik kunt maken betekent dit ook dat lokale beleidsmakers uw activiteiten aanmoedigen. Ook dit zou een rol kunnen spelen bij het maken van uw vestigingskeuze.
Maar het vereenvoudigde belastingstelsel is zeker niet voor iedereen geschikt.

Van Rhijn & Partners kan u helpen vast te stellen of het vereenvoudigde stelsel voor uw Russische bedrijf of voor uw zelfstandige ondernemerschap een voordelige keuze is. Als u reeds een bestaande Russische onderneming heeft kunnen wij de overgang naar het vereenvoudigde stelsel voor u regelen. Als u uw Russische onderneming door ons op laat richten, brengen wij geen extra kosten in rekening voor de aanvraag om het vereenvoudigde stelsel toe te passen. Wij kunnen ook voor u nagaan in welk Russisch deelgebied het meest gunstige tarief voor uw beoogde ondernemersactiviteit geldt. Hiervoor bestaat  helaas nog geen geïntegreerde database, dus dit is heel wat puzzelwerk.

Heeft u vragen of opmerkingen?

Vul ons contactformulier in of laat hieronder een bericht achter.

Inschrijven voor mailing lijst

* indicates requiredEmail Format


Geef een reactie