Vennootschapsbelasting in Rusland anno 2019
Sadovaya Ulitsa met Nevsky Prospekt kruispunt

Vennootschapsbelasting in Rusland anno 2019

Hoewel het vereenvoudigde belastingstelsel in Rusland duidelijke fiscale voordelen biedt, is dit stelsel niet voor iedereen geschikt. Het vereenvoudigde belastingstelsel is in beginsel niet bedoeld voor buitenlandse bedrijven die in Rusland een dochteronderneming willen opzetten. Daarom zullen deze dochterondernemingen doorgaans onder het algemene belastingstelsel vallen. Maar wat houdt dit precies in? Hoeveel vennootschapsbelasting zijn zij in Rusland verschuldigd?

Het algemene tarief van de vennootschapsbelasting in Rusland bedraagt 20%. Deze 20 procent wordt als volgt onderverdeeld: 3% gaat naar het federale budget van Rusland en 17% naar het regionale budget. Deze verdeling geldt tot en met 2023. Vanaf 2024 zal 2 % naar het federale budget gaan en 18% naar het regionale. In bepaalde gevallen en in bepaalde regio’s zijn echter lagere belastingtarieven van toepassing. Daarover hieronder meer. Maar allereerst zal ik duidelijk maken wat in Rusland wordt verstaan onder Vennootschapsbelasting.

Op deze pagina:

Vennootschapsbelasting in Rusland

naar begin artikel
De vennootschapsbelasting in Rusland is een directe belasting die geheven wordt over de winst die een bedrijf heeft gemaakt, dat wil zeggen over de inkomsten min de uitgaven. De term winstbelasting van een organisatie (налог на прибыль организации)  is overigens een meer correcte vertaling van de Russische benaming van deze belasting, maar dat is voor Nederlandstaligen weer een onbekende term, daarom houd ik de term vennootschapsbelasting aan.

Onder inkomsten, verstaat de Russische wet, niet alleen binnenkomend geld, maar ook zaken die een bedrijf gratis of voor een lagere vergoeding dan gebruikelijk kan gebruiken, zoals renteloze rekeningen.

Opdat uitgaven in mindering mogen worden gebracht op de inkomsten van uw Russische organisatie moeten zij economisch te rechtvaardigen en gedocumenteerd zijn.

Uitgaven

naar begin artikel
Om te bepalen of uitgaven economisch te rechtvaardigen zijn moet gekeken worden of de organisatie deze uitgaven deed met als doel om inkomsten te generen. Als dat het geval is, zijn de uitgaven economisch te rechtvaardigen. Ook als de doelstelling, het genereren van inkomsten niet of niet geheel gehaald is.

Geld dat besteed wordt aan reclame is aftrekbaar, want reclame dient ertoe om inkomsten te generen. Naarmate het verband tussen de gemaakte kosten en het  

Om te bepalen of uitgaven op de juiste manier gedocumenteerd zijn moet gekeken worden naar artikel 9 van de Russische wet Over de Boekhouding. De Russische wetgever is achterdochtig.

In het eerste lid van dit artikel wordt vermeld dat documenten op economische feiten gebaseerd moeten zijn. Zij mogen niet op basis van verzonnen operaties worden opgesteld. De vereisten van dit artikel zijn zeer uitgebreid en verdienen eigenlijk bespreking in een aparte blog post. Documenten die aan de vereisten van dit artikel voldoen noemt men primaire documenten. De Russen gebruiken hiervoor ook wel het koosnaampje pervichka (первичка) wat zoiets betekent als primairtje.

Als uw primaire documentatie niet op orde is kan de fiscus oordelen dat uw uitgaven niet gedocumenteerd zijn en u ze daarom niet kunt aftrekken van uw inkomsten voor het berekenen van de vennootschapsbelasting.

Inkomsten

naar begin artikel
De Russische wetgever verdeelt de inkomsten van een belastingplichtige organisatie voor de vennootschapsbelasting in 3 categorieen:

 1. Inkomsten uit verkoop van goederen diensten werken en eigendomsrechten, deze zijn verder toegelicht in art 249
 2. Inkomsten die niet uit verkoop afkomstig zijn (внереализационные доходы), deze zijn verder toegelicht in art. 250. Dit zijn bijvoorbeeld inkomsten die verkregen worden door aandeelhouderschap in andere organisaties, wettelijke rente verkregen over te laat van schuldenaars ontvangen geldbedragen
 3. Inkomsten die niet meegerekend worden bij het bepalen van de belastbare som. Deze zijn verder toegelicht in art. 251. Hiermee worden bijvoorbeeld vermogensrechten bedoeld die men heeft verkregen als onderpand.

Welke organisaties moeten vennootschapsbelasting betalen in Rusland?

naar begin artikel
Ingevolge artikel 246 van de Russische Belastingwet moeten in Rusland vennootschapsbelasting afdragen:

 • Russische organisaties (tenzij zij hebben gekozen voor een ander belastingstelsel dan het algemeen belastingselsel, zoals het vereenvoudigde belastingstelsel, red.)
 • Buitenlandse organisaties die in Rusland actief zijn middels een vaste inrichting of die inkomsten uit Russische bronnen ontvangen
 • Organisaties die aansprakelijke deelnemers zijn van een geconsolideerde groep belastingbetalers. Een geconsolideerde groep van belastingbetalers is een vrijwillige vereniging van Russische belastingplichtige organisaties op basis van een door hen getekend contract. In dit contract worden een of meer organisaties aangewezen als verantwoordelijken voor de hele groep (art. 25.1-25.3 van de Russische Belastingwet). Een van de belangrijkste voorwaarden voor het oprichten van een geconsolideerde groep is dat de toekomstige groepsleden in totaal in Rusland in het jaar voorafgaand aan de registratie van de geconsolideerde groep minstens 10 miljard roebel (ongeveer 133 miljoen euro) aan BTW, accijns, vennootschapsbelasting en belasting op natuurlijke hulpbronnen heeft betaald. Ook moet er in dit voorafgaande jaar minstens 100 miljard roebel gezamenlijk zijn omgezet (ongeveer 1,33 miljard euro).
 • Buitenlandse organisaties die fiscaal resident van Rusland zijn worden op eenzelfde manier belast voor de omzetbelasting als Russische organisaties (lid 5)

Wie is vrijgesteld van Russische vennootschapsbelasting?

naar begin artikel
De volgende organisaties zijn vrijgesteld van het betalen van vennootschapsbelasting in Rusland:

 • Organisaties die de status van deelnemer aan een onderzoeks- ontwerp- of commercieel project van het innovatiecentrum Skolkovo hebben verkregen, hoeven 10 jaar lang, vanaf het verkrijgen van deze status geen vennootschapsbelasting te betalen  (art. 246.1 lid 1). Als hij deze status verliest vervalt ook zijn recht op vrijstelling (lid 2 van hetzelfde artikel).
 • Inkomsten verkregen uit organisatie van kansspelen, verminderd met daarmee samenhangende uitgaven worden in Rusland belast met kansspelbelasting. Het gedeelte van de belastbare som van een organisatie dat afkomstig is van het organiseren van kansspelen is vrijgesteld van vennootschapsbelasting.

Tarieven Russische Vennootschapsbelasting in 2019

naar begin artikel

Soort inkomstenFederaal tarief (in procenten)regionaal tarief (in procenten)Artikel Belastingwet
Algemeen tarief317
Art. 284 punt 1

Binnenkomende dividenden van een Russische organisatie, die ontvangen worden op basis van aandeelhouderschap in  een andere organisatie, mits aan de volgende voorwaarden is voldaan:
-De Russische organisatie die het dividend ontvangt heeft een belang van niet minder dan 50% in de organisatie die het dividend uitbetaalt. Op het moment dat de beslissing om het dividend uit te betalen wordt genomen heeft de Russische organisatie dit dit belang van minstens 50% minstens 365 in eigendom.
Als een Russische organisatie in plaats van aandelen minstens een jaar lang depositary receipts in eigendom heeft die recht geven op minstens 50% van het totaal van de uit te betalen dividenden geldt hetzelfde tarief.
00
Art. 284 lid 3 sub 1
Dividenden die Russische organisaties ontvangen die niet aan de voorwaarden van het bovengenoemde nultarief voldoen130Art. 284 lid 3 s
ub 2
Dividenden die buitenlandse organisaties ontvangen op basis van hun aandelen in Russische organisaties. (In bepaalde gevallen is in een verdrag ter voorkoming van dubbele belasting een lager tarief vastgesteld).150Art. 284 lid 3 sub 3
Inkomsten uit effecten van Russische organisaties (met uitzondering van dividenden), waarvan de rechten zijn geplaatst op een effectendepot dat in buitenlandse handen, of in handen is van gevolmachtigden.300Art. 284 lid 9 sub 4.2
Art. 310.1
Dividend van effecten afgegeven door Russische organisaties de rechten waarvan zijn geplaatst op een effectendepot, waarvan de houder geen ingezetene van Rusland is, of de houder een gevolmachtigde is150Art 284 lid 4.2
Art 310.1
Inkomen uit gebruik verhuur of onderverhuur van schepen en vliegtuigen en overige transportmiddelen alsmede containers (waaronder ook trailers en benodigdheden vallen) voor internationale transpor100Art. 284 lid 2 punt 2
Art. 309 lid 1 punt 7 en punt 8
Inkomsten van een buitenlandse organisatie bestaande uit winstuitkeringen, niet zijnde dividend, of overdracht van bezit200Art. 284 lid 2 sub 1
Inkomsten in de vorm van royalties op auteursrechten200Art. 309 lid 1 sub 4
Inkomsten uit verkoop van aandelen van een organisatie, waarvan meer dan 50% van de activa , direct of indirect bestaat uit Russisch onroerend goed. Hetzelfde geld voor overige effecten.200Art. 309 lid 1 punt 5
Inkomsten uit verkoop van Russisch onroerend goed.200Art. 309 lid 1 sub 6
Inkomsten uit de verhuur of onderverhuur van bezit dat in Rusland wordt gebruikt200Art. 309 lid 1 sub 7
Inkomsten van leasing van bezit dat in Rusland wordt gebruikt.200Art. 309 lid 1 sub 7
Inkomsten uit contractuele boetes plus wettelijke rente vanwege het niet (op tijd) nakomen van een contract door de een Russische organisatie of overheidsorgaan.200Art. 309 lid 1 sub 9
Andere soortgelijke inkomsten200Art. 309 lid 1 sub 10
Inkomsten uit landbouw, veehouderij en visserij00Art. 284 lid 1.3
Winst van een organisatie die deelnemer is van het “Skolkovo project” nadat zij hun recht om geen belasting te betalen kwijt zijn geraakt.00Art. 284 lid 5.1
Winst uit onderwijsactiviteiten, inclusief kinderoppas- en verzorging.
Dividenden zijn hiervan uitgezonderd evenals rente inkomsten van schuld (worden wel belast).
00Art. 284 lid 1.1
Winst van medische organisaties. Dividenden en rente inkomsten van schuld uitgezonderd (worden wel belast).00Art.284 lid 1.1
Winst van organisaties die zich bezighouden met sociale dienstverlening (социальное обслуживание граждан). Uitgezonderd zijn dividenden en rente inkomsten van schuld (worden wel belast).00Art. 284 lid 1.9
Winst uit het winnen van fossiele brandstoffen op een nieuwe plek in de zee.200Art. 284 lid 1.4
Winst van een organisatie die deelneemt aan een regionaal investeringsproject010Art. 284 lid 1.5 & Art.284.3 lid 3
Winst van een organisatie die deelneemt aan een regionaal investeringsproject, maar niet in het register is opgenomen.00-10Art. 284 lid 1.5-1
Art. 284.3 lid 3
Winst van een controlled foreign corporation200Art. 284 lid 1.6 en Art. 309.1
Winst van een organisatie die deelneemt aan het programma van een vrije economische zone0Niet meer dan 13,5Art. 284 lid 2, sub 1.7 , lid 3 sub 1
0Winst van organisaties die resident zijn van de zone ter bevordering van de sociaal-economische ontwikkeling van de vrijhaven Vladivostok.0Niet meer dan 5% voor een periode van 5 jaar. Vanaf het moment dat er winst wordt behaald bedraagt het tarief minstens 10%.Art. 284 lid 1.8, Art. 284.4
Winst van organisaties die actief zijn in de bijzondere economische zone van de Magadanskaya Oblast.0Niet meer dan 13,5%Art. 284 lid 7 sub 1 en lid 1.10
Winst uit verkoop of andersoortige overdracht van aandelen van Russische organisaties, die na 1 januari 2011 verkregen zijn en waarvan de belastingbetaler minstens 5 jaar eigenaar is geweest.00Art. 284 lid 4.1 sub 1
Art. 284.2 lid 7 sub 5
Winst uit verkoop of andersoortige eigendomsoverdracht van aandelen of obligaties van Russische organisaties of van Russische investeringsfondsen welk waardepapier betrekking heeft op de high tech sector van de Russische economie.00Art. 284.2.1
Art. 284 lid 2 sub 4.1
Winst uit een investeringsproject in de Speciale Economische Zone in de Kaliningradskaya Oblast0
Toepasbaar gedurende 6 belastingperiodes (die gewoonlijk samenvallen met jaren) vanaf het moment dat de eerste winst ontvangen wordt. De volgende 6 periodes 1,5%
0
Toepasbaar gedurende 6 belastingperiodes (die gewoonlijk samenvallen met jaren) vanaf het moment dat de eerste winst ontvangen wordt. De volgende zes periodes geldt een tarief van 8,5%
Art. 288.1
Winst uit recreationele en toeristische activiteiten in het Federaal District Verre Oosten (Дальневосточный федеральный округ)00Art. 284.6 lid 1 sub 2
Winst uit recreationele en toeristische activiteiten in Speciale Economische Zones, die verenigd zijn in een cluster.0Niet meer dan 13,5Art. 284 lid 7 punt 1 en 1.2
Winst uit onderneming in high tech economische zones.3Niet meer dan 13,5Art. 284 lid 5 punt 7 sub 1
Winst van organisaties die resident zijn van een Speciale Economische Zone (behalve toerische recreatie zones en high tech zones)2niet meer dan 13,5Art. 284 lid 1.2-1, paragraaf 7

Hoe te betalen

naar begin artikel

Gedurende de loop van het jaar moeten belastingplichtige organisaties voorschotten betalen voor de vennootschapsbelasting.

Een fiscaal jaar valt in Rusland samen met een kalenderjaar. De uiteindelijke aangifte van het afgelopen jaar moet uiterlijk 28 maart van het daarop volgende jaar worden gedaan.

De vennootschapsbelasting moet door middel van vooruitbetalingen betaald worden (art. 286).

Organisaties die aan een van de volgende kenmerken voldoen verrichten slechts 1 keer per kwartaal vooruitbetalingen voor de vennootschapsbelasting (lid 3):

 • Organisaties waarvan de totale omzet door het te gelde maken van goederen diensten of werken van de afgelopen 4 kwartalen niet hoger was dan 15 miljoen roebel
 • Overheidsinstanties (met uitzondering van musea, bibliotheken en concertorganisaties)
 • Autonome overheidsinstanties
 • Buitenlandse organisaties met een vaste inrichting in Rusland
 • Non-profit organisaties die geen inkomsten hebben uit de verkoop van goederen, diensten of werken
 • Maten van eenvoudige maatschappen en van investeringsmaatschappijen
 • Niet commerciële organisaties die geen inkomsten uit verkoop hebben

Inschrijven voor mailing lijst

* indicates requiredEmail Format


Geef een reactie