De reden dat een tijdelijke Russische verblijfsvergunning (niet) een goede optie voor jou is

De reden dat een tijdelijke Russische verblijfsvergunning (niet) een goede optie voor jou is

Op deze pagina:

Wat is een tijdelijke verblijfsvergunning voor Rusland?

naar begin artikel
Het is een bekend verschijnsel: mensen die langere tijd in Rusland wonen houden van het land, maar willen af van de visaperikelen.
Een mogelijkheid voor een burger uit een visumland (maar niet alleen voor hen) om zonder visum in Rusland te wonen is de tijdelijke verblijfsvergunning (Разрешение на Временное Проживание). Deze tijdelijke verblijfsvergunning wordt voor een periode van 3 jaar verstrekt en is een opstapje naar een verblijfsvergunning die een meer permanent verblijf mogelijk maakt,de Вид На Жительство, die voor maximaal 5 jaar geldig is. Het is aan te bevelen dit artikel in combinatie met mijn post over de permanente verblijfsvergunning te lezen, voor een vollediger begrip.

Een persoon met een tijdelijke verblijfsvergunning wordt in de Russische wet de tijdelijk woonachtige (временно проживающий) genoemd.

Net als de gewone werkvergunning kan dit document met en zonder quota verkrijgen worden. Deze quota worden jaarlijks vastgesteld door de Russische regering, nadat ze een voorstel over de verdeling van quota hebben ontvangen van de subjecten van de Russische Federatie. Als je niet in aanmerking komt voor een van de quotavrije positie is de kans om een tijdelijke verblijfsvergunning te krijgen klein. Als je dit toch wil proberen, dien dan de aanvraag gelijk aan het begin van het kalenderjaar in, voordat alle quota zijn vergeven. Quota voor het komende jaar worden jaarlijks niet later dan 30 november van het voorgaande jaar aangenomen door de regering van Rusland.

Uitgezonderd van Quota

naar begin artikel
Artikel 6 van de wet inzake de Rechtspositie van Buitenlandse Staatsburgers bevat een limitatieve opsomming van personen die geen quota nodig hebben om in aanmerking te komen voor een tijdelijke verblijfsvergunning voor Rusland:

 • Personen die in de Sovjet-Unie geboren zijn en de nationaliteit van de Sowjet-Unie hadden en mensen die in Rusland geboren zijn.
 • Een arbeidsongeschikt persoon met een zoon of een dochter met de Russische nationaliteit
 • Iemand met een arbeidsongeschikte ouder die de Russische nationaliteit heeft
 • Iemand die met een Rus(sin) getrouwd is, indien het echtpaar in Rusland woont
 • Iemand die voldoende investeert in Rusland (aan deze mogelijkheid is nog geen invulling gegeven door de wetgever
 • Iemand die dient in het Russische leger (in dit geval wordt de tijdelijke verblijfsvergunning verstrekt voor de periode van iemands diensttijd).
 • Russen die in het buitenland wonen en gebruik maken van een speciaal overheidsprogramma om zich in Rusland te vestigen
 • Een ouder van een minderjarig kind met de Russische nationaliteit
 • Een ouder van een volwassen, maar handelingsonbekwaam kind met de Russische nationaliteit
 • Een minderjarige wiens ouders wiens ouders in aanmerking komen om zonder quota aan de procedure deel te nemen
 • Een minderjarige wiens ouder(s) staatsburger(s) van Rusland is/zijn
 • Een meerderjarig handelingsonbekwaam kind wiens ouders in aanmerking komen om zonder quota aan de procedure deel te nemen
 • Een meerderjarig handelingsonbekwaam kind van een ouder die de Russische nationaliteit heeft

Vereiste Documenten

naar begin artikel

De volgende documenten dienen te worden ingediend bij de aanvraag voor een tijdelijke verblijfsvergunning in Rusland:

 • Diploma (vertaald, tenzij je een Russisch diploma hebt)
 • Migratiekaart
 • Registratie
 • Doktersverklaring dat je geen HIV en dergelijke hebt (dit document mag ook later ingediend worden)
 • Pasfoto
 • Aanvraagformulier
 • Betalingsbewijs (leges bedraagt 1600 roebel)
 • Verklaring van goed gedrag/ document dat het ontbreken van een strafblad bewijst (deze voorwaarde geldt alleen voor inwoners van visalanden).
 • Gelegaliseerde kopie paspoort met Vertaling
 • Bewijs van kennis Russische taal, Russische geschiedenis en Russische wetgeving (tenzij u onder een van de uitzonderingen valt).

Kennis van Russische taal, geschiedenis, cultuur en wetgeving

naar begin artikel

Artikel 15.1 bepaalt dat buitenlanders die een tijdelijke verblijfsvergunning aanvragen moeten bewijzen dat ze voldoende kennis hebben van de Russische taal, cultuur, geschiedenis en wetgeving. Dit kunnen zij bewijzen op een van de volgende methodes:

 • Succesvol een examen afleggen en daarmee een certificaat van kennis van Russische taal, cultuur, geschiedenis en wetgeving behalen
 • Een middelbare schooldiploma tonen dat is behaald in de Sovjet-Unie voor 1 september 1991
 • Een diploma van een na 1 september 1991 in Rusland afgelegde vervolgopleiding (niveau middelbaar beroepsonderwijs of hoger) tonen

Wie is er vrijgesteld van dit vereiste?

naar begin artikel

Artikel 15.1 lid 5 bevat een opsomming van mensen die niet aan de bovengenoemde vereisten hoeven te voldoen:

 • Buitenlanders die geheel of gedeeltelijk handelingsonbekwaam zijn
 • Buitenlanders onder de 18
 • Buitenlanders van het mannelijke geslacht die ouder dan 65 zijn
 • Buitenlanders van het vrouwelijke geslacht die ouder dan 60 zijn
 • Buitenlanders die deelnemen aan het overheidsprogramma om landgenoten zich in Rusland te laten vestigen (bedoeld voor Russen die in het buitenland wonen)
 • Highly Qualified Specialists (als ze een permanente verblijfsvergunning aanvragen
 • Buitenlanders die een tijdelijke verblijfsvergunning hebben aangevraagd op basis van het feit dat ze zijn erkend als moedertaalsprekers van het Russisch
 • Buitenlanders die het staatsburgerschap hebben van (nog op te richten) unie tussen Wit-Rusland en Rusland
 • Buitenlanders die een permanente verblijfsvergunning aanvragen die een ouder (of een voogd) of een zoon of een dochter met de Russische nationaliteit hebben

Waar je het examen af kunt leggen

naar begin artikel

Als u niet onder een van de uitzonderingen valt zult u het examen af moeten leggen. Maar waar?

Voor Sint-Petersburg kunt u hiervoor bij de volgende scholen en universiteiten terecht (link naar de lokale site Ministerie van Binnenlandse Zaken).

Voordelen

naar begin artikel
De belangrijkste voordelen van een tijdelijke verblijsvergunning zijn:

 • Je hebt geen visum meer nodig
 • Je kan je vestigen als zelfstandig ondernemer in Rusland.
 • Je hebt geen werkvergunning nodig om in Rusland te werken (maar alleen binnen het gebied waar je verblijfsvergunning afgegeven is)
 •  Je kunt aanspraak maken op gratis medische zorg, net als Russen. Dat betekent overheidsziekenhuizen. Veel mensen die het zich kunnen veroorloven maken in Rusland gebruik van de particuliere gezondheidszorg. Die valt hier niet onder.
 • Na 1 jaar als tijdelijk woonachtige in Rusland te hebben doorgebracht kun je je aanvraag voor een permanente verblijfsvergunning indienen (art. 8 lid 2)

Nadelen

naar begin artikel

 • Het belangrijkste nadeel van de tijdelijke verblijfsvergunning is dat deze alleen recht geeft om te werken op het terrein van het subject van Rusland waarvoor hij de tijdelijke verblijfsvergunning heeft ontvangen (art. 13 lid 5). De stad Moskou en de Provincie Moskou zijn 2 verschillende regio’s. Hetzelfde geldt voor de stad Sint-Petersburg en de omringende provincie, de Leningradskaya Oblast.
 • Een ander nadeel is dat de procedure voor het verkrijgen van een tijdelijke Russische verblijfsvergunning lang duurt: art. 6 lid 4 van de geeft ambtenaren een termijn van maximaal 6 maanden om een aanvraag toe- of af te wijzen.
 • Als je niet in aanmerking komt voor een van de quotavrije positie is de kans om een tijdelijke verblijfsvergunning te krijgen klein, omdat de concurrentie heel groot is.
 • De tijdelijk woonachtige mag niet in een ander subject van Rusland wonen dan waar hij zijn verblijfsvergunning heeft ontvangen.
 • Na het ontvangen van een afwijzing mag de aanvrager pas na een jaar opnieuw een aanvraag voor een tijdelijke verblijfsvergunning indienen (art. 6 lid 6).
 • Je moet een redelijke basiskennis van het Russisch hebben om voor een tijdelijke verblijfsvergunning in aanmerking te komen
 • Als je een tijdelijke verblijfsvergunning hebt ontvangen moet je binnen 2 maanden na het eind van elk kalenderjaar de bevoegde autoriteit informeren over je woonstatus in Rusland, je adres, waar je werkt en de periode die je het afgelopen jaar buiten Rusland hebt doorgebracht.

Tevens dient een inkomstenopgave ingediend te worden(art. 6 lid 9). Dit alles mag ook elektronisch.

Conclusie

Naar begin artikel
De territoriale beperkingen van een tijdelijke verblijfsvergunning zijn vervelend. Als het je doel is om een permanente verblijfsvergunning te bemachtigen kan de tijdelijke verblijfsvergunning als een noodzakelijk kwaad worden gezien. Zoals gezegd kan je 1 jaar als tijdelijk woonachtige je aanvraag voor een permanente verblijfsvergunning indienen.

Inschrijven voor mailing lijst

* indicates requiredEmail Format

 


Geef een reactie