Een Bedrijf Oprichten in Kazachstan
een meer omringd door bergen bij Almaty, Kazachstan

Een Bedrijf Oprichten in Kazachstan

Met een robuuste economische groei van meer dan 5% per jaar, een uitstekende strategische ligging, een geschoolde beroepsbevolking en rijke natuurlijke hulpbronnen, is Kazachstan een aantrekkelijk land voor veel mensen om zaken te doen. Maar wat zijn uw mogelijkheden als buitenlander om een bedrijf op te zetten in Kazachstan? Dat zal ik in deze blogpost bespreken.

Inhoudsopgave


Stadia van bedrijfsregistratie in Kazachstan

Stadium 1: Kies het soort entiteit dat u wilt oprichten

terug naar boven

Soorten bedrijven die buitenlanders of buitenlandse rechtspersonen kunnen oprichten in Kazachstan:

Buitenlandse burgers kunnen verschillende soorten bedrijven registreren in Kazachstan:

 • Vennootschap met beperkte aansprakelijkheid (LLP)
 • Naamloze vennootschap (JSC)
 • Filialen en vertegenwoordigingskantoren

In dit artikel zullen we meer details geven over deze soorten ondernemingen in Kazachstan.

Vennootschap met beperkte aansprakelijkheid (LLP)

terug naar boven

Een LLP is een rechtspersoon die wordt opgericht door een of meer natuurlijke personen of rechtspersonen, waarvan het aandelenkapitaal is verdeeld in aandelen. De aandelen van alle aandeelhouders in het kapitaal en dus hun aandeel in de waarde van de LLP-eigendommen zijn evenredig aan hun bijdragen aan het aandelenkapitaal, tenzij anders bepaald in de oprichtingsdocumenten.

Aandelenkapitaal van de LLP

terug naar boven

Het initiële statutaire kapitaal wordt bepaald door de totale bijdragen van de oprichters en moet ten minste honderd keer de maandelijkse berekeningsindex bedragen. Voor een LLP in Kazachstan bedraagt deze minimale kapitaalvereiste 100 MRP, wat in 2024 neerkomt op 369.200 Tenge (ongeveer 713 euro).

Maandelijkse berekeningsindex (MRP)

terug naar boven

In Kazachstan is de MRP (Monthly Calculation Index) een eenheid van maatstaf die wordt gebruikt om verschillende vergoedingen, belastingen, boetes en andere financiële verplichtingen te berekenen. De overheid stelt de waarde van de MRP jaarlijks vast, en het wordt gebruikt als standaardreferentiepunt voor het bepalen van bedragen voor verschillende juridische en financiële doeleinden. De MRP helpt het berekeningsproces te vereenvoudigen en zorgt voor consistentie in verschillende financiële en juridische kaders.

Aansprakelijkheid van de aandeelhouders van de LLP

terug naar boven

De verplichtingen van de aandeelhouders en de LLP zijn gescheiden. De LLP is niet verantwoordelijk voor de verplichtingen van haar aandeelhouders, en aandeelhouders zijn alleen aansprakelijk voor de verplichtingen van de LLP tot de waarde van hun bijdragen aan het aandelenkapitaal. Aandeelhouders die hun bijdragen aan het aandelenkapitaal niet volledig hebben betaald, zijn hoofdelijk aansprakelijk voor de verplichtingen van de LLP tot het bedrag van hun uitstaande bijdragen.

Wie kan oprichter zijn van een LLP

terug naar boven

Volgens de huidige wetgeving van de Republiek Kazachstan kunnen de oprichters van een LLP zijn:

 • Natuurlijke personen (Kazachse burgers en buitenlanders)
 • Rechtspersonen (Kazachse en buitenlandse)

Naamloze vennootschap (JSC)

terug naar boven

Een naamloze vennootschap (JSC), bekend als “Aktsionerlik kogham” in de Kazachse taal, is een organisatorische vorm van bedrijfsvoering die het best geschikt is voor grote projecten met meerdere investeerders.

Naamloze vennootschappen zijn de voorkeurskeuze voor grote ondernemingen en degenen die toegang zoeken tot openbare markten, waardoor ze hun groeipotentieel en ontwikkelingsmogelijkheden in Kazachstan maximaliseren.

Statutair kapitaal van een JSC

terug naar boven

De registratie van een naamloze vennootschap in Kazachstan vereist naleving van de wettelijke normen met betrekking tot het bedrag van het statutaire kapitaal. Voor JSC’s is dit bedrag vastgesteld op minimaal 50.000 maandelijkse berekeningsindices (MRP), wat de ernst van de intenties en financiële stabiliteit van het bedrijf vanaf het begin van haar activiteiten waarborgt (dit is ongeveer 184.600.000 Tenge, wat gelijk is aan ongeveer 355.000 euro op het moment van schrijven).

Aansprakelijkheid van de aandeelhouders van een JSC

terug naar boven

De aansprakelijkheid van de oprichter van een JSC is beperkt tot het bijgedragen deel van het statutaire kapitaal.

Filialen en vertegenwoordigingskantoren in Kazachstan

terug naar boven

Zij zijn geen rechtspersonen, maar dienen als afzonderlijke afdelingen van een rechtspersoon buiten het hoofdkantoor. Hun activiteiten en bevoegdheden worden geregeld door voorschriften die zijn goedgekeurd door de moederrechtspersoon. Managers worden aangesteld door het bevoegde orgaan van de rechtspersoon en handelen onder zijn volmacht. Ze worden voorzien van eigendommen door de rechtspersoon die ze heeft opgericht.

Vertegenwoordiging en filialen werken op basis van voorschriften die zijn goedgekeurd door de moedermaatschappij. Hun hoofden worden aangesteld door de moedermaatschappij en handelen onder volmachten die aan hen zijn verleend. Het is opmerkelijk dat zowel buitenlandse burgers als Kazachse burgers kunnen worden aangesteld als hoofden van vertegenwoordigingen en filialen. Bovendien hoeft een buitenlandse burger die is aangesteld als hoofd van een vertegenwoordigingskantoor of filiaal geen werkvergunning in Kazachstan te verkrijgen. Dit is vaak een belangrijke factor voor kleine bedrijven bij het beslissen om hun activiteiten in Kazachstan te starten door een vertegenwoordigingskantoor of filiaal te openen.

Stadium 2: Bedenk een bedrijfsnaam

terug naar boven

De naam van een rechtspersoon moet het onderscheiden van andere ondernemingsstructuren die op de markt actief zijn. Het is noodzakelijk om rekening te houden met de volgende regels:

 • De naam van het bedrijf mag niet dezelfde zijn als bestaande namen.
 • Latijnse namen moeten worden vertaald in het Kazachs.
 • De naam mag geen aanwijzing bevatten voor een verbinding met overheidsinstanties of illegale activiteiten, zoals casino’s.

U kunt de beschikbaarheid van de naam controleren op de website van de e-government van Kazachstan Egov.kz

Stadium 3: Waar kan een organisatie haar juridische adres registreren?

terug naar boven

Het juridische adres, dat is gespecificeerd in de oprichtingsdocumenten van een rechtspersoon, dient als referentiepunt voor de toewijzing van de organisatie aan een specifieke territoriale afdeling van de belastingdienst en voor het verzenden van officiële brieven en mededelingen.

De volgende juridische adressen kunnen worden gebruikt in Kazachstan:

 • In niet-residentiële gebouwen: Een notariële kopie van het eigendomscertificaat moet worden overlegd.
 • In gehuurde gebouwen: Een kopie van het huurcontract en schriftelijke toestemming van de eigenaar om het bedrijf van de huurder op het opgegeven adres te registreren, is vereist. De toestemmingsbrief moet de contactgegevens van de eigenaar bevatten, aangezien het belastingkantoor de eigenaar zal contacteren om zijn kennis van de registratie van het bedrijf op zijn eigendom te bevestigen.
 • In uw eigen appartement (huis) op de plaats van registratie: Een kopie van het eigendomscertificaat moet worden verstrekt. Als het eigendom is geregistreerd op naam van een andere persoon (bijv. een familielid), is een extra machtiging van de eigenaar nodig, opgesteld in vrije vorm.

Stadium 4: Documenten voorbereiden voor bedrijfsregistratie in Kazachstan

terug naar boven

 • Aanvraag voor bedrijfsregistratie
 • Kopieën van identiteitskaarten van de oprichters (als de oprichters natuurlijke personen zijn)
 • Uittreksel uit het Uniform Staatsregister van Rechtspersonen (voor rechtspersonen)
 • Kennisgeving van het begin van bedrijfsactiviteiten
 • Document dat de locatie aangeeft (juridisch adres in Kazachstan)
 • Oprichtingsdocumenten
 • Volmacht voor advocaten (indien nodig)
 • Ontvangstbewijs van betaling van de registratiekosten
 • Vergunningen en toestemmingen (indien vereist voor het type activiteit van het bedrijf)

Alle documenten moeten worden vertaald in het Kazachs en notarieel worden bekrachtigd.

Stadium 5: Registreren bij het belastingkantoor

terug naar boven

U moet een Individueel Identificatienummer (IIN) aanvragen dat nodig is om een bankrekening te openen. Vanaf februari 2024 moet dit persoonlijk in Kazachstan worden gedaan. U moet naar een Population Service Center (PSC) gaan met een buitenlands paspoort als u burger bent van Rusland, Wit-Rusland of de Euraziatische Economische Unie (EAEU). Burgers van Duitsland en andere niet-EAEU-landen moeten een C5-visum hebben en kunnen de IIN alleen aanvragen nadat dit visum is uitgegeven.

C5-visum

terug naar boven

Een C5-visum in Kazachstan is een specifiek type visum dat wordt uitgegeven aan buitenlandse staatsburgers voor zakelijke of werkdoeleinden. Het wordt doorgaans verleend aan personen die van plan zijn te werken, professionele activiteiten uit te oefenen of zaken te doen in Kazachstan. Het C5-visum stelt de houder in staat om legaal Kazachstan binnen te komen en de gespecificeerde professionele of zakelijke activiteiten uit te voeren.

Stadium 6: Een elektronische digitale handtekening (EDS) aanvragen

terug naar boven

De EDS kan zowel offline bij een Public Service Center (PSC) als online via het Egov.kz-portaal worden uitgegeven. Voor online registratie moet u uw Kazachse telefoonnummer registreren in de Database van Mobiele Burgers van Kazachstan. Dit nummer zal tijdens de verificatie op het portaal worden gevraagd.

Het voltooide aanvraagformulier voor de handtekening, dat een uniek nummer bevat, moet worden afgedrukt, ondertekend en ingediend bij de NAO GC “Government for Citizens” (GOC).

Naast het aanvraagformulier moet u indienen:

 • Een document dat de identiteit van de aanvrager of diens vertegenwoordiger bevestigt
 • Het IIN-document
 • Een notariële volmacht voor de vertegenwoordiger van de aanvrager, waarin de bevoegdheid wordt vermeld om documenten in te dienen voor de uitgifte van registratiecertificaten van NUTS RK en de relevante documenten te ondertekenen om de opdracht te vervullen zoals bepaald in de volmacht (bij vertegenwoordiging van de belangen van de aanvrager)

Stadium 7: Een zakelijke rekening openen bij een bank in Kazachstan

terug naar boven

Een rekening kan worden geopend in elke valuta, inclusief dollars en roebels.

De bankmedewerkers moeten worden voorzien van een volledige set vereiste documenten, waaronder:

 • Registratiecertificaat van de vennootschap, met vermelding van het BIN (Business Identification Number) van de rechtspersoon
 • Een kopie van het document dat de identiteit van de directeur bevestigt
 • Een kopie van de statuten
 • Een kopie van de resolutie over de benoeming van de directeur
 • Een volmacht die de persoon machtigt om de aanvraag bij de bank in te dienen
 • Een document met voorbeeldhandtekeningen
 • Voorbeeldhandtekeningen van de directeur en de hoofdaccountant (als het bedrijf geen hoofdaccountant heeft, dan alleen de handtekening van de directeur)

Speciale belastingregimes

Het speciale belastingregime voor eenmanszaken die een patent hebben gekocht

terug naar boven

In Kazachstan is een patent een elektronisch document dat de betaling van de inkomstenbelasting en sociale bijdragen bevestigt. Belastingen worden feitelijk vooruitbetaald. De belastingplichtige bepaalt de verwachte winst voor de duur van het patent en berekent de belastingen dienovereenkomstig. Deze benadering wordt gehanteerd omdat bij een patent eenmanszaken niet verplicht zijn om belastingaangiften in te dienen of belastingrapporten bij de bevoegde autoriteiten in te dienen.

Als de berekeningen correct zijn en de eenmanszaak aan alle vereisten voldoet, zal het systeem een beslissing afgeven die de succesvolle afronding van het registratieproces van het belastingregime bevestigt na verificatie.

Het aantal activiteiten dat kan worden gebruikt met het speciale belastingregime op basis van een patent is echter beperkt. De lijst met toegestane activiteiten is vastgelegd in paragraaf 2 van artikel 683 van de belastingwet van Kazachstan. Momenteel zijn dit de volgende activiteiten:

 • Pleisterwerken
 • Timmer- en schrijnwerken
 • Vloerbedekkings- en wandbekledingswerken
 • Schilder- en glaswerken
 • Taxidiensten
 • Vrachtvervoer over de weg
 • Beheer van onroerend goed tegen een vergoeding of op contractbasis
 • Fotografiediensten
 • Vertaal (mondelinge en schriftelijke) diensten
 • Verhuur van onroerend goed
 • Verhuur van transportvoertuigen
 • Verhuur en leasing van entertainment- en sportuitrusting
 • Verhuur van video’s en schijven
 • Verhuur en leasing van andere persoonlijke en huishoudelijke goederen
 • Verhuur van landbouwmachines en -apparatuur
 • Verhuur van kantoormachines en -apparatuur, inclusief computers
 • Sporteducatie- en recreatiespecialistentraining
 • Onderwijsdiensten op het gebied van cultuur
 • Andere onderwijsdiensten
 • Onderwijsbijstandsdiensten
 • Kunstactiviteiten
 • Reparatie van computers en randapparatuur
 • Reparatie van communicatieapparatuur
 • Reparatie van persoonlijke en huishoudelijke goederen
 • Kappersdiensten
 • Manicure- en pedicurediensten
 • Dierenartsdiensten
 • Verwerking van percelen
 • Schoonmaakdiensten voor woonruimten en huishouding
 • Porter-diensten op markten en stations
 • Productie en reparatie van muziekinstrumenten
 • Weiden van huisdieren

Kan een buitenlander zich registreren als eenmanszaak in Kazachstan?

terug naar boven

Een buitenlander kan zich registreren als eenmanszaak in Kazachstan als hij een verblijfsvergunning voor het land heeft.

Uw belastingen doen met de mobiele app als eenmanszaak

terug naar boven

Naast het kopen van een patent, kunnen eenmanszaken in Kazachstan er ook voor kiezen om hun belastingen te doen met een speciale mobiele app. Net als voor de eenmanszaken die een patent hebben gekocht, zijn de toegestane activiteiten met deze variant beperkt en overlappen ze meestal met die van het patent.

Het belangrijkste verschil tussen het gebruik van de mobiele app en het patentsysteem ligt in het belastingbetalingsschema. Ondernemers die een patent kopen, moeten hun belastingen vooruitbetalen voor het hele komende jaar. Daarentegen moeten gebruikers van de mobiele app hun belastingen maandelijks betalen.

De e-Salyq Business-app, ontwikkeld door het Ministerie van Financiën van de Republiek Kazachstan, is specifiek ontworpen om eenmanszaken te helpen bij hun belastinggerelateerde activiteiten. De app is beschikbaar in het Kazachs, Engels en Russisch.

Uw belastingen doen volgens de vereenvoudigde verklaring als eenmanszaak of rechtspersoon

terug naar boven

Als u een klein bedrijf heeft in Kazachstan, maar enkele werknemers heeft, kunt u het speciale belastingregime toepassen op basis van een vereenvoudigde verklaring met een tarief van 3 % van de omzet van het bedrijf minus de loonkosten van het bedrijf als het bedrijf minder dan 30 werknemers heeft en een omzet tot 24.038 MRP per jaar heeft (88,7 miljoen Tenge, wat ongeveer 170.000 euro is op het moment van schrijven).

In plaats van een lijst met toegestane activiteiten, zoals voor het patent en de mobiele app, heeft de vereenvoudigde verklaring een lijst met activiteiten die niet zijn toegestaan bij toepassing. Deze omvatten:

 • Productie van accijnsgoederen
 • Opslag en groothandel van accijnsgoederen
 • Verkoop van specifieke aardolieproducten (benzine, diesel, stookolie)
 • Loterijen
 • Mijnbouw (behalve activiteiten met een mijnbouwlicentie)
 • Verzameling en acceptatie van glaswerk
 • Verzameling, opslag, verwerking en verkoop van schroot en afval van non-ferro en ferro metalen
 • Advies- of marketingdiensten
 • Activiteiten in het recht, justitie en gerechtelijke diensten
 • Activiteiten in de boekhouding of audit
 • Financiële, verzekerings- en bemiddelingsactiviteiten van verzekeringsmakelaars en agenten
 • Verhuur en exploitatie van commerciële markten
 • Onderverhuur van handelsfaciliteiten met betrekking tot handelsmarkten, vaste handelsfaciliteiten van categorieën 1, 2 en 3 volgens de wetgeving van de Republiek Kazachstan inzake regulering van handelsactiviteiten, evenals handelsplaatsen, handelsfaciliteiten en horecagelegenheden op hun grondgebied
 • Hoteldiensten die worden aangeboden door twee of meer belastingplichtigen op het grondgebied van een hotel of een afzonderlijk niet-woongebouw waar dergelijke diensten worden verleend
 • Financiële leasingactiviteiten

U mag dit belastingregime ook niet toepassen als u actief bent in verschillende lokale gemeenschappen in Kazachstan (tenzij u uw eigen eigendommen in verschillende lokale gemeenschappen verhuurt, dat is toegestaan bij toepassing van dit regime).

Vaste aftrek

terug naar boven

De vaste aftrek is de laatste variant van het speciale belastingregime die we bespreken.

Het belastingregime in Kazachstan met gebruik van een vaste aftrek is vastgelegd in artikel 683 van het belastingwetboek. Dit regime biedt eenvoud in de boekhouding, door zelfstandige ondernemers vrij te stellen van rapportageverplichtingen en de formulieren voor vennootschappen met beperkte aansprakelijkheid (LLP’s) te vereenvoudigen. Een belangrijk kenmerk is de mogelijkheid om tot 30% van het inkomen af te trekken zonder documentatie.

Wanneer kunt u de speciale belastingregimes toepassen

terug naar boven

LLP’s en zelfstandige ondernemers in kleine bedrijfssectoren die aan de criteria voldoen:

 • Aantal werknemers: Niet meer dan 50 personen.
 • Inkomen: Tot 144.184 MRP per jaar (ongeveer 1.108.944 USD op het moment van schrijven).

BTW van de LLP bij toepassing van het speciale belastingregime van 3%

terug naar boven

De verplichting om zich te registreren voor BTW ontstaat voor een LLP met vereenvoudigde belastingheffing als het inkomen de inkomensgrens overschrijdt. Als het jaarlijkse inkomen van een LLP 20.000 MRP overschrijdt, moet zij:

 • Zich registreren als BTW-plichtige;
 • 12% belasting betalen bovenop de 3% van het inkomen van de LLP.

Als de jaarlijkse grens van 20.000 MRP (ongeveer 153.000 USD in 2024) niet wordt overschreden, is er geen BTW-registratie nodig.

Het is noodzakelijk om over te schakelen van het vereenvoudigde belastingregime naar het algemene belastingregime wanneer het inkomen 24.038 MRP in zes maanden overschrijdt.

Algemeen belastingregime

terug naar boven

Volgens de belastingwetgeving van de Republiek Kazachstan zijn de volgende belastingen verschuldigd door de LLP onder het algemene belastingregime:

 • Vennootschapsbelasting (CIT): 20% van het belastbaar inkomen van de LLP (10% voor landbouwproducenten);
 • BTW: 12% (alleen als de minimale omzet 20.000 MRP overschrijdt, ongeveer 153.000 USD in 2024);
 • Andere belastingen: Afhankelijk van het soort activiteit van het bedrijf (transport, mijnbouw, buitensporige winst, enz.).

Belastingen op werknemerssalarissen

Daarnaast moet een LLP met vereenvoudigde belastingheffing belastingen betalen over de salarissen van werknemers:

 • 10% Persoonlijke inkomstenbelasting (IPN);
 • 10% Verplichte pensioenbijdragen (OPV);
 • 3,5% Sociale bijdragen (CO);
 • 3% Verplichte ziektekostenverzekering (OSMS);
 • 2% Premies voor ziektekostenverzekering (VOSMS).

Deze belastingen worden maandelijks betaald, ongeacht of de LLP inkomsten heeft. De uiterste betaaldatum is de 25e dag van de volgende maand.

Tabel met belastingen en sociale bijdragen

terug naar boven

Belasting/BijdrageTariefBetalingsdatum
Persoonlijke inkomstenbelasting en sociale belasting3% van het inkomen (1,5% IPN + 1,5% sociale belasting)Eenmaal per halfjaar, uiterlijk op 25 augustus (1e halfjaar), uiterlijk op 25 februari van het volgende jaar (2e halfjaar)
Verplichte pensioenbijdragen (OPV)10% van het salarisMaandelijks, uiterlijk op de 25e van de volgende maand
Sociale bijdragen voor eigen rekening3,5% van het salarisMaandelijks, uiterlijk op de 25e van de volgende maand
Verplichte ziektekostenverzekering (VOSMS)5% van 1,4 MZP (5.950 KZT in 2024)Maandelijks, uiterlijk op de 25e van de volgende maand

Conclusie

We hopen dat dit overzicht u waardevolle inzichten heeft gegeven in de mogelijkheden voor het oprichten van uw bedrijf in Kazachstan. Bij Van Rhijn & Partners bieden we uitgebreide diensten om u te helpen bij de oprichting van uw bedrijf, het verzorgen van uw voekhouding en het oplossen van juridische uitdagingen. Neem gerust contact met ons op voor vragen of verdere ondersteuning.

Geef een reactie